What Is My Precinct & District?

Randolph has 12 Voting Precincts and 4 Town Council Districts.

The At-Large Town Councillors and the School Committee are elected townwide.

The District Councillors are as follows:

  • District One - Precincts 1, 2 and 3
  • District Two - Precincts 4, 5 and 6
  • District Three - Precincts 7, 8 and 9
  • District Four - Precincts 10, 11 and 12

Find your Precinct and District

View the Precinct Map (PDF)

Địa Hạt và Quận của tôi là gì?

Randolph có 12 Khu bỏ phiếu và 4 Quận của Hội đồng Thị trấn. Các Ủy viên Hội đồng Thị trấn Lớn và Ủy ban Trường học được bầu chọn trên toàn thị trấn.

Mỗi Ủy viên Hội đồng Quận đại diện cho ba khu bầu cử, như sau.

Quận 1: Địa hạt 1, 2, 3
Quận Hai: Địa hạt 4, 5, 6
Quận Ba: Địa hạt 7, 8, 9
Quận 4: Địa hạt 10, 11, 12

Để xem Phiên bản PDF của Bản đồ Chính xác, vui lòng nhấp vào đây