Election / Voter Information

The Next Election will be the State Primary Election on September 6, 2022
Cuộc Bầu cử Tiếp theo sẽ là Cuộc Bầu cử Sơ bộ của Tiểu bang vào ngày 6 tháng 9 năm 2022


2022 Election Info

The State Primary will be held on Tuesday, September 6, 2022 and the State Election will be held on Tuesday, November 8, 2022 from 7am - 8pm. 

September 6, 2022 State Primary Election Information:

November 8, 2022 State Election Information:

  • Voter Registration Deadline: October 29, 2022
  • In Person Early Voting (at Town Hall):  October 27, 2022 – November 4, 2022 (hours TBD)
  • Vote by Mail Application Deadline: November 2, 2022 by 5 p.m.
  • Polling Hours: 7 a.m. - 8 p.m.

Thông tin bầu cử năm 2022

Cuộc Bầu cử Sơ Bộ Tiểu bang sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022 và Cuộc Bầu cử Tiểu bang sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022 từ 7 giờ sáng - 8 giờ tối.

Ngày 6 tháng 9 năm 2022 Thông tin về Bầu cử Sơ bộ của Tiểu bang:

• Hạn chót Đăng ký Cử tri: Ngày 27 tháng 8 năm 2022 trước 5 giờ chiều.

Vui lòng xem giờ bỏ phiếu sớm (tại Tòa thị chính): 27 tháng 8 năm 2022 - 2 tháng 9 năm 2022 tại đây (PDF)

• Bỏ phiếu bằng thư Hạn chót nộp đơn: 30 tháng 8 năm 2022 trước 5 giờ chiều.

• Giờ bỏ phiếu: 7 giờ sáng đến 8 giờ tối

Ngày 8 tháng 11 năm 2022 Thông tin về Bầu cử Tiểu bang:

• Hạn chót Đăng ký Cử tri: Ngày 29 tháng 10 năm 2022

• Bỏ phiếu trực tiếp sớm (tại Tòa thị chính): 27 tháng 10 năm 2022 - 4 tháng 11 năm 2022 (giờ TBD)

• Bỏ phiếu bằng thư Hạn chót nộp đơn: ngày 2 tháng 11 năm 2022 trước 5 giờ chiều.

• Giờ bỏ phiếu: 7 giờ sáng - 8 giờ tối