Randolph Resilient Fund Applications Still Being Accepted

Resilient Randolph Funding through the United Way is still available and we are still accepting applications from residents who are having trouble paying certain bills due to Covid-19.

If you are in need of help paying rent, mortgage, utility bills (electric or gas), or for food & basic necessities please submit an application for help. The application is available at http://bit.ly/ResilientRandolphHelp where you can select to "Give Today" or "Get Help". If you do not have access to the internet or a computer to fill out the application please visit the Turner Free Library or call at 781-961-0932 for assistance. If you are a senior and would like help filling out the application over the phone call 781-961-0930 x2 for the Senior Center.

For more Randolph-specific resources visit https://bit.ly/RandolphResources

For emergency resources for business and employment visit: https://www.thriveinrandolph.org/


Rezistan Randolph Finansman atravè United Way la toujou disponib e nou toujou aksepte aplikasyon nan men rezidan ki gen pwoblèm pou peye sèten bòdwo akòz Covid-19.

Si ou bezwen èd pou peye lwaye, ipotèk, bòdwo sèvis piblik (elektrik oswa gaz), oswa pou manje & nesesite debaz tanpri soumèt yon aplikasyon pou èd. Aplikasyon an disponib nan http://bit.ly/ResilientRandolphHelp kote ou ka chwazi "Bay Jodi a" oswa "Jwenn Èd". Si ou pa gen aksè a entènèt la oswa yon òdinatè ranpli aplikasyon an tanpri ale nan Turner Bibliyotèk la gratis oswa rele nan 781-961-0932 pou asistans. Si ou se yon granmoun aje epi ou ta renmen èd ranpli aplikasyon an sou apèl nan telefòn 781-961-0930 x2 pou granmoun aje Sant lan.

Pou plis resous Randolph-espesifik vizite https://bit.ly/RandolphResources

Pou resous ijans pou biznis ak travay vizit: https://www.thriveinrandolph.org/


Tài trợ Randolph kiên quyết thông qua United Way vẫn khả dụng và chúng tôi vẫn đang chấp nhận đơn đăng ký của những cư dân đang gặp khó khăn khi thanh toán một số hóa đơn do Covid-19.

Nếu bạn đang cần giúp đỡ để trả tiền thuê nhà, thế chấp, hóa đơn tiện ích (điện hoặc gas), hoặc cho thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản, vui lòng gửi đơn đăng ký để được giúp đỡ. Ứng dụng này có sẵn tại http://bit.ly/ResilientRandolphHelp, nơi bạn có thể chọn "Cho ngay hôm nay" hoặc "Nhận trợ giúp". Nếu bạn không có mạng hoặc máy tính để điền đơn, vui lòng truy cập Thư viện miễn phí của Turner hoặc gọi theo số 781-961-0932 để được hỗ trợ. Nếu bạn là sinh viên năm cuối và muốn giúp điền đơn qua điện thoại 781-961-0930 x2 cho Trung tâm Cấp cao.

Để biết thêm các tài nguyên cụ thể về Randolph, hãy truy cập https://bit.ly/RandolphResources

Để biết các nguồn thông tin khẩn cấp dành cho doanh nghiệp và việc làm, hãy truy cập: https://www.thriveinrandolph.org/


Resilient Randolph Funding a través de United Way todavía está disponible y seguimos aceptando solicitudes de residentes que tienen problemas para pagar ciertas facturas debido al Covid-19.

Si necesita ayuda para pagar el alquiler, la hipoteca, las facturas de servicios públicos (electricidad o gas) o alimentos y necesidades básicas, envíe una solicitud para recibir ayuda. La aplicación está disponible en http://bit.ly/ResilientRandolphHelp, donde puede seleccionar "Dar hoy" u "Obtener ayuda". Si no tiene acceso a Internet o una computadora para completar la solicitud, visite la Biblioteca gratuita de Turner o llame al 781-961-0932 para obtener ayuda. Si es un estudiante de último año y desea ayuda para completar la solicitud por teléfono, llame al 781-961-0930 x2 para el Centro para Personas de la Tercera Edad.

Para obtener más recursos específicos de Randolph, visite https://bit.ly/RandolphResources

Para recursos de emergencia para negocios y empleo, visite: https://www.thriveinrandolph.org/