Pfizer Booster Vaccine Now Available

Pfizer Booster Vaksen Kounye a disponib | Hiện đã có vắc xin Pfizer Booster | La vacuna de refuerzo Pfizer ya está disponible

A limited number of Covid-19 booster shots are available at the Randolph Intergenerational Community Center. Appointments are required for a booster shot. To register for a booster shot you must meet the below requirements. Several other locations have booster shots available as well, please see below.

In accordance with updated guidance from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the Pfizer COVID-19 Booster is now available to individuals 65 years of age and older, individuals 18-64 years of age at risk for severe COVID-19 due to underlying medical conditions, and individuals 18-64 years of age who are at increased risk for COVID-19 because of occupational or institutional settings who have previously received the Pfizer vaccine. These residents are eligible to receive their Pfizer booster shot at least 6 months after their second dose of the Pfizer COVID-19 vaccine. 

You can check if you're eligible for a booster at http://mass.gov/BoosterCheck

If you are eligible, visit http://vaxfinder.mass.gov for a list of locations to receive a booster (or call 2-1-1) - including many local CVS, Walgreens, Walmarts, and other large distributors.

More info on the booster, including FAQs, can be found at https://www.mass.gov/covid-19-vaccine

Registering for a booster (Pfizer) at the RICC - CLICK HERE:
 The first question asks how many doses you have received. To register for a booster shot, select that you have received TWO DOSES.
 Then select the Manufacturer (which MUST be Pfizer) as well as the date of your second vaccination. (Boosters can only be given 6 months after your second dose)
 Follow the rest of the prompt questions to complete this registration.

For Randolph residents - if you need help registering please call the RICC Covid Line at 781-961-0930 x 1 or if you are a Randolph Senior you can call the Senior Line at 781-961-0930 x2. The Turner Free Library can also assist with your registration if you do not have computer access - 781-961-0932.


Yon kantite limite nan vaksen rapèl Covid-19 ki disponib nan Randolph entèrjenerasyon Sant Kominotè a. Randevou yo obligatwa pou yon piki rapèl. Pou enskri pou yon piki rapèl ou dwe ranpli kondisyon ki anba yo. Plizyè lòt kote gen vaksen rapèl ki disponib tou, tanpri gade anba a.

An akò avèk oryantasyon ki ajou nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), Booster Pfizer COVID-19 la disponib kounye a pou moun ki gen 65 an ak plis, moun ki gen laj 18-64 ane ki gen risk pou COVID-19 grav akòz nan kondisyon medikal kache, ak moun ki gen laj 18-64 ane ki gen plis risk pou COVID-19 paske nan anviwònman okipasyonèl oswa enstitisyonèl ki te deja resevwa vaksen an Pfizer. Rezidan sa yo kalifye pou resevwa piki rapèl Pfizer yo omwen 6 mwa apre dezyèm dòz vaksen Pfizer COVID-19 yo.

Ou ka tcheke si w kalifye pou yon rapèl nan http://mass.gov/BoosterCheck

Si ou kalifye, vizite http://vaxfinder.mass.gov pou yon lis kote pou resevwa yon rapèl (oswa rele 2-1-1) - ki gen ladan anpil CVS lokal, Walgreens, Walmarts, ak lòt gwo distribitè.

Plis enfòmasyon sou rapèl la, ki gen ladan Kesyon yo mande anpil, ka jwenn nan https://www.mass.gov/covid-19-vaccine

Enskri pou yon rapèl (Pfizer) nan RICC la - Klike la a:
 Premye kesyon an mande konbyen dòz ou te resevwa. Pou enskri pou yon piki rapèl, chwazi ke ou te resevwa DE DOSES.
 Lè sa a, chwazi Manifakti a (ki DWE Pfizer) osi byen ke dat dezyèm vaksinasyon ou an. (Boosters ka bay sèlman 6 mwa apre dezyèm dòz ou)
 Swiv rès kesyon rapid yo pou konplete enskripsyon sa a.

Pou rezidan Randolph - si ou bezwen èd pou enskri tanpri rele Liy Covic RICC nan 781-961-0930 x 1 oswa si ou se yon Randolph Senior ou ka rele Liy Senior nan 781-961-0930 x2. Bibliyotèk Turner gratis la ka ede tou avèk enskripsyon ou si ou pa gen aksè nan òdinatè - 781-961-0932.


Một số lượng hạn chế các mũi tiêm tăng cường Covid-19 có sẵn tại Trung tâm Cộng đồng Liên thế hệ Randolph. Cần có các cuộc hẹn để tiêm nhắc lại. Để đăng ký một mũi tiêm tăng cường, bạn phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây. Một số địa điểm khác cũng có sẵn các mũi tiêm tăng cường, vui lòng xem bên dưới.

Theo hướng dẫn cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Pfizer COVID-19 Booster hiện có sẵn cho những người từ 65 tuổi trở lên, những người từ 18-64 tuổi có nguy cơ bị COVID-19 nghiêm trọng do đối với các tình trạng y tế cơ bản và những người từ 18-64 tuổi có nguy cơ cao mắc COVID-19 do các cơ sở nghề nghiệp hoặc thể chế, những người trước đây đã được chủng ngừa Pfizer. Những cư dân này đủ điều kiện để nhận mũi tiêm nhắc lại Pfizer ít nhất 6 tháng sau liều vắc-xin Pfizer COVID-19 thứ hai của họ.

Bạn có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện để được tăng cường hay không tại http://mass.gov/BoosterCheck

Nếu bạn đủ điều kiện, hãy truy cập http://vaxfinder.mass.gov để biết danh sách các địa điểm để nhận phụ kiện (hoặc gọi 2-1-1) - bao gồm nhiều CVS địa phương, Walgreens, Walmarts và các nhà phân phối lớn khác.

Có thể tìm thấy thêm thông tin về chương trình tăng cường, bao gồm cả Câu hỏi thường gặp tại https://www.mass.gov/covid-19-vaccine

Đăng ký bộ tăng áp (Pfizer) tại RICC - BẤM VÀO ĐÂY:
 Câu hỏi đầu tiên hỏi bạn đã nhận được bao nhiêu liều. Để đăng ký một lần chụp tăng cường, hãy chọn rằng bạn đã nhận được HAI LẦN.
 Sau đó chọn Nhà sản xuất (PHẢI là Pfizer) cũng như ngày tiêm vắc xin thứ hai của bạn. (Thuốc tăng cường chỉ có thể được sử dụng 6 tháng sau liều thứ hai của bạn)
 Làm theo phần còn lại của các câu hỏi nhắc để hoàn thành việc đăng ký này.

Đối với cư dân Randolph - nếu bạn cần trợ giúp đăng ký, vui lòng gọi Đường dây RICC Covid theo số 781-961-0930 x 1 hoặc nếu bạn là Cấp cao Randolph, bạn có thể gọi Đường dây cấp cao theo số 781-961-0930 x2. Thư viện miễn phí Turner cũng có thể hỗ trợ bạn đăng ký nếu bạn không có quyền truy cập máy tính - 781-961-0932.


Hay una cantidad limitada de vacunas de refuerzo de Covid-19 disponibles en el Centro Comunitario Intergeneracional Randolph. Se requieren citas para una vacuna de refuerzo. Para registrarse para una vacuna de refuerzo, debe cumplir con los siguientes requisitos. Varias otras ubicaciones también tienen vacunas de refuerzo disponibles, consulte a continuación.

De acuerdo con la guía actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el refuerzo Pfizer COVID-19 ahora está disponible para personas de 65 años de edad o mayores, las personas de 18 a 64 años de edad en riesgo de contraer COVID-19 grave debido a afecciones médicas subyacentes y a personas de 18 a 64 años de edad que corren un mayor riesgo de contraer COVID-19 debido a entornos laborales o institucionales que han recibido previamente la vacuna Pfizer. Estos residentes son elegibles para recibir la vacuna de refuerzo de Pfizer al menos 6 meses después de su segunda dosis de la vacuna Pfizer COVID-19.

Puede verificar si es elegible para un refuerzo en http://mass.gov/BoosterCheck

Si es elegible, visite http://vaxfinder.mass.gov para obtener una lista de ubicaciones para recibir un refuerzo (o llame al 2-1-1), incluidos muchos CVS, Walgreens, Walmarts locales y otros grandes distribuidores.

Puede encontrar más información sobre el refuerzo, incluidas las preguntas frecuentes, en https://www.mass.gov/covid-19-vaccine

Registrarse para un refuerzo (Pfizer) en el RICC - HAGA CLIC AQUÍ:
 La primera pregunta es cuántas dosis ha recibido. Para registrarse para una vacuna de refuerzo, seleccione que ha recibido DOS DOSIS.
 Luego seleccione el fabricante (que DEBE ser Pfizer) y la fecha de su segunda vacunación. (Los refuerzos solo se pueden administrar 6 meses después de su segunda dosis)
 Siga el resto de las preguntas rápidas para completar este registro.

Para los residentes de Randolph: si necesita ayuda para registrarse, llame a la línea RICC Covid al 781-961-0930 x 1 o, si es un Randolph Senior, puede llamar a la línea Senior al 781-961-0930 x2. La biblioteca gratuita de Turner también puede ayudarlo con su registro si no tiene acceso a una computadora: 781-961-0932.