75+ Covid-19 Vaccine Registration Information

Phase 1 and Phase 2 Group 1 (ages 75+)

The Boards of Health in Randolph, Holbrook, and Avon will be holding regional COVID vaccination clinics for all residents of these communities ages 75 and older as well as eligible canididates in Phase 1.

REGISTRATION FULL FOR Sunday February 21, 10:00 am - 3:30 pm

REGISTRATION FULL FOR Wednesday February 24, 2:00 pm- 6:00 pm

TO ADD YOUR NAME TO A WAITLIST PLEASE CLICK: http://bit.ly/randolphvaccine

The regional COVID vaccination clinics will be held at Randolph Community Center, 128 Pleasant Street, Randolph.  Pre-registration is required and individuals must present proof of their age when they arrive onsite to the clinic in order to receive the vaccine.

Appointments are filled on a first-come, first-scheduled basis. Please do NOT schedule more than one appointment per person and do not schedule an appointment if you are NOT a member of a currently eligible population.

Other locations such as mass vaccination sites (Gillette, Fenway, etc.) can be found at: https://www.macovidvaccines.com/ or CVS www.cvs.com

Veterans Age 55+

We’re offering drop-in opportunities to Veterans who are at least 55 years old and enrolled in VA Boston Healthcare System to receive the vaccine at all our Campuses.  Should there not be any vaccines left for the day by the time your turn arrives, EVERY VETERAN WILL GET AN APPOINTMENT before they leave. Below are the dates and times: 

Sat, Feb 13th - Brockton and West Roxbury, 9 am – 1 pm

IMPORTANT – READ BEFORE ATTENDING:

• Masks and physical distancing are required.

• Veterans MUST BE at least 55 years old.

• Veterans MUST BE enrolled in VA Healthcare. 

• Call (877) 222-8387 to enroll in VA Healthcare. 

• Designated caregivers enrolled in the VA Caregiver Support Program are eligible.

• VA Boston administers the Moderna Vaccine.

• Veterans will be scheduled for a second dose 28 days after the first shot.

We anticipate running weekly clinics provided we are allocated vaccines from the Massachusetts Department of Public Health.

If you do not have computer access, please contact your local Board of Health

Avon Residents: (508) 588-0414 ext.1016  Holbrook Residents:  (781) 767-3030

Randolph Seniors:  781-961-0930 ext. 1 or 781-961-0932 x9 or email:  covidinfo@randolph-ma.gov

Additional Information:

-Individuals must present proof of their eligibility, residency and health insurance card to receive the vaccine.

- Masks are required

- Wear a loose fitting short sleeve shirt. Do not wear a turtle neck, sweater or sweatshirt.

- Remove your winter coat before pulling into the tent and have your arm exposed for proper vaccination.

- Please do not arrive before your appointment. You will stay in your vehicle and will be vaccinated in your vehicle.

- You will receive the Pfizer vaccine, which is a 2-dose series, and you should receive your 2nd dose approximately 21 days after you have received your 1st dose.

- Do not go to the vaccination site if you have not pre-registered; there will be NO WALK INS

- The whole process can take up to 60 minutes, from start to end.

- If you are experiencing any COVID-19 symptoms on the day of your vaccination, you will need to reschedule your appointment.


Konsèy Sante nan Randolph, Holbrook, ak Avon pral kenbe klinik rejyonal vaksinasyon COVID pou tout moun ki abite nan kominote sa yo ki gen laj 75 ak plis.

Klinik rejyonal vaksinasyon COVID yo ap fèt nan Randolph Community Center, 128 Pleasant Street, Randolph. Pre-enskripsyon obligatwa epi moun yo dwe prezante prèv laj yo lè yo rive nan klinik la pou yo ka resevwa vaksen an.

Randevou yo ranpli sou yon baz premye vini, premye pwograme. Tanpri PA pran randevou pou plis pase yon randevou pou chak moun epi pa pran randevou si ou PA yon manm nan yon popilasyon ki elijib kounye a.

Nou antisipe kouri klinik chak semèn bay nou resevwa lajan vaksen nan Depatman Sante Piblik nan Massachusetts.

Si ou pa gen aksè nan òdinatè, tanpri kontakte Komisyon Konsèy Sante lokal ou a

Rezidan Avon: (508) 588-0414 ext.1016 Rezidan Holbrook: (781) 767-3030

Randolph Seniors: 781-961-0930 ext. 1 oswa 781-961-0932 x9 oswa imèl: covidinfo@randolph-ma.gov

Lòt Enfòmasyon:

- Moun yo dwe prezante prèv kalifikasyon yo, rezidans yo ak kat asirans sante pou resevwa vaksen an.

- Mask yo gen obligasyon

- Mete yon chemiz manch kout ki lach. Pa mete yon kou tòti, chanday oswa sweatshirt.

- Retire rad sezon fredi ou anvan ou rale nan tant lan epi fè bra ou ekspoze pou vaksinasyon apwopriye.

- Tanpri, pa rive anvan randevou ou. Ou pral rete nan machin ou epi ou pral pran vaksen an nan machin ou.

- Ou pral resevwa vaksen Pfizer, ki se yon seri 2-dòz, epi ou ta dwe resevwa 2yèm dòz ou apeprè 21 jou apre ou te resevwa 1ye dòz ou.

- Pa ale nan sit vaksinasyon an si ou pa te pre-enskri; pap gen ENS MACHE

- Pwosesis la an antye ka pran jiska 60 minit, nan kòmansman nan fen.

- Si ou gen nenpòt sentòm COVID-19 nan jou vaksinasyon ou, ou pral bezwen pran yon lòt randevou.


Hội đồng Y tế ở Randolph, Holbrook và Avon sẽ tổ chức các phòng tiêm chủng COVID trong khu vực cho tất cả cư dân của các cộng đồng này từ 75 tuổi trở lên.

Các phòng tiêm chủng COVID trong khu vực sẽ được tổ chức tại Trung tâm Cộng đồng Randolph, 128 Đường Pleasant, Randolph. Đăng ký trước là bắt buộc và các cá nhân phải xuất trình bằng chứng về tuổi của họ khi đến trạm y tế để nhận vắc xin.

Các cuộc hẹn được thực hiện trên cơ sở ai đến trước được hẹn trước. Vui lòng KHÔNG lên lịch cho nhiều hơn một cuộc hẹn cho mỗi người và không đặt lịch hẹn nếu bạn KHÔNG phải là thành viên của một nhóm dân số hiện đủ điều kiện.

Chúng tôi dự kiến sẽ vận hành các phòng khám hàng tuần với điều kiện chúng tôi được Bộ Y tế Công cộng Massachusetts phân bổ vắc xin.

Nếu bạn không có quyền truy cập máy tính, vui lòng liên hệ với Hội đồng Y tế địa phương của bạn

Cư dân Avon: (508) 588-0414 máy lẻ.1016 Cư dân Holbrook: (781) 767-3030

Randolph Seniors: 781-961-0930 ext. 2 hoặc 781-961-0932 x9 hoặc email: covidinfo@randolph-ma.gov

Thông tin thêm:

- Cá nhân phải xuất trình giấy tờ chứng minh đủ điều kiện, hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế để được tiêm vắc xin.

- Mặt nạ được yêu cầu

- Mặc áo sơ mi tay ngắn vừa vặn. Không mặc áo len, áo len cổ lọ hoặc áo len cổ lọ.

- Cởi bỏ áo khoác mùa đông của bạn trước khi kéo vào lều và để hở cánh tay của bạn để tiêm phòng đúng cách.

- Vui lòng không đến trước cuộc hẹn. Bạn sẽ ở trong xe của mình và sẽ được tiêm phòng trong xe của bạn.

- Bạn sẽ nhận được vắc-xin Pfizer, là một loạt 2 liều và bạn sẽ nhận được liều thứ hai khoảng 21 ngày sau khi bạn đã nhận được liều thứ nhất.

- Không đến điểm tiêm chủng nếu chưa đăng ký trước; sẽ KHÔNG CÓ MỰC ĐI BỘ

- Toàn bộ quá trình có thể mất đến 60 phút, từ đầu đến cuối.

- Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào vào ngày tiêm chủng, bạn cần phải sắp xếp lại cuộc hẹn.