News Flash

Randolph Official News

Posted on: July 23, 2022

Housing Rehabilitation Assistance

house with tools inside for fixing and painting

The FY21 Randolph Housing Rehabilitation Program is available to income qualified homeowners and tenants.

The Housing Rehabilitation Loan Program has been created as a “Moderate Housing Rehabilitation Program” whose grant priorities are to:

Address the health and safety repairs in single-family, owner occupied properties.

Increase and maintain the supply of affordable, year round rental housing.

*DEFERRED FORGIVEABLE Loans of up to $40,000.00 at 0% interest may be available to income qualified applicants.

For more information regarding income eligibility, qualifications, application process and more, please visit TRI

Xin chào các Gia chủ! Để biết thêm thông tin về porgram của chúng tôi, hoặc nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký. Vui lòng tham khảo tab Randolph-Vietnemese của chúng tôi, nơi chúng tôi đã dịch hầu hết thông tin để có thể dễ dàng tiếp cận.

Bonjou pwopriyetè kay yo! Pou plis enfòmasyon sou pwogram nou an, oswa si w enterese enskri. Tanpri gade nan onglet Randolph-Kreyòl ayisyen nou an, kote nou te tradui pifò enfòmasyon yo pou jwenn aksè fasil.

Facebook Twitter Email