News Flash

Town of Randolph

Posted on: January 18, 2024

March 5th Presidential Primary Election Information

vote-check-mark-public-domain

The Presidential Primary Election will be held on March 5, 2024.  If you would like to vote in this election, please see the information below on how to register to vote, how to receive a ballot through the mail and all the information you need to know about voting in person. 

Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Nếu bạn muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này, vui lòng xem thông tin bên dưới về cách đăng ký bỏ phiếu, cách nhận phiếu bầu qua thư và tất cả thông tin bạn cần biết về việc bỏ phiếu trực tiếp.

View a sample ballot            Xem phiếu bầu mẫu

Any resident interested in voting in the March 5th Presidential Primary Election must be registered to vote in Randolph by February 24th. Register to vote via the State Website. Download a form to print out and bring to our office (41 South Main Street) or mail back.

Bất kỳ cư dân nào muốn bỏ phiếu trong Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống ngày 5 tháng 3 đều phải đăng ký bỏ phiếu tại Randolph trước ngày 24 tháng 2. Đăng ký bỏ phiếu qua trang web của bang. Tải xuống biểu mẫu để in ra và mang đến văn phòng của chúng tôi (41 South Main Street) hoặc gửi lại.

Randolph Voters wishing to vote may do so in the following ways: (for more information, click on the pictures below).

Randolph Cử tri muốn bỏ phiếu có thể thực hiện theo những cách sau: (để biết thêm thông tin, Bấm vào các hình ảnh dưới đây)


A mailbox with a letter inside indicating voting by mail; information on voting by mailtwo buttons saying
People in line casting their vote in person on election day; information on voting on election day

Facebook Twitter Email

Other News in Town of Randolph

VAXX

COVID-19 and Flu Vaccine Clinics

Posted on: January 25, 2024
rcpinc

Randolph Community Partnership 2024 Red Carpet Gala

Posted on: February 8, 2024 | Last Modified on: January 19, 2023
download (1)

Cyclical Inspections

Posted on: August 3, 2023